Стълба на детското участие: какво ни казва Харт

Така наречената „Стълба на детското участие“, която Робърт Харт разписва, не е просто теория или негово възприятие. Това е една гледна точка за психологията, психиката и развитието на децата, която не само добива огромна популярност, но в по- късен етап се използва като база за развиване на доктрината за правата на детето, а в последствие и на създаване на прословутата Конвенция за правата на детето. Защо Харт, защо „Стълба на детското участие“ и защо Конвенция за правата на детето?

Кой е Робърт Харт

Харт е академик, чиято кариера и дейност са пряко свързани със защита на правата на децата, но по- скоро в научен, отколкото в практически аспект. Той е също така професор по география и психология и ръководител на няколко изследователски групи, които се занимават с въздействието на обкръжаващата среда върху развитието на децата.

Стълба на детското участие

Това е един труд, който по обем и обхватност е силно впечатляващ. Дотолкова, че ООН го използва като отправна точка на своята прословута Конвенция за правата на детето. Трудът на Харт първоначално е публикуван със заглавие „Участието на детето: от символизъм към гражданство“. Но с нарастване на популярността на идеите представени и развити в него, започва все повече да се индикира и разпознaва като „Стълба на детското развитие“.

Основните идеи в труда на Харт

В своя труд Харт представя няколко идеи, които са свързани под обща мисъл. Той смята, че съществуват осем възходящи нива на вземане на решения от децата, които са свързани с контрола и властта. Тези нива сформират своеобразна стълбица и всяко стъпало води детето към следващ етап на неговото съзряване и израстване, докато не се изгради като един успешен възрастен индивид.

Стъпала на „Стълба на детското участие“

Така наречените стъпала имат конкретна последователност, която не е никак случайна. Първото стъпало е условно наречено „Манипулация“. Децата и младежите не знаят и не разбират каква е тяхната роля в процесите и символиката на тяхното участие в тези процеси. Второто стъпало е „Декорация“ и е свързано с използването на децата като своеобразен декор на събития. Те стават „жертви“, средство, с което да се постигнат конкретни цели на възрастните. Третото стъпало е „Символизъм“. Тук на децата се дава право на глас, но по конкретни теми и без свобода на формиране на собственото мнение. Четвъртото стъпало е „Информирано назначение“ и се случва, когато децата разбират каква е целта, знаят кой е взел решенията по повод тяхното участие, имат активна, а не просто „декоративна“ роля и участват съзнателно за постигане на целта. Петото стъпало „Консултиране и информиране“. Децата влизат в роля на консултанти и те са източник на информация по посока възрастните. Въпреки, че възрастните управляват, децата са активни участници и допринасят за развитието на дейностите. Шестото стъпало е „Инициирани от възрастни, споделени решения с деца“. Децата вече имат възможност да вземат решения наравно в възрастните. Двете страни са равноправни участници. Седмото стъпало е „Инициирано и ръководено от детето“. Самото име подсказва, че детето е едновременно и инициатор и ръководител, концептуално и физически на постигането на целта. Осмото и последно стъпало се нарича „Инициирано от децата, споделени решения с възрастните“. Тук децата вземат решения, но по собствено желание ги споделят с възрастните или допускат възрастните до процеса на вземане на тези решения, работи се в екип.

Начинът, по който Харт формира своето виждане за участието на децата е иновативен и много интересен. И недвусмислено оставя трайни следи в психолого- педагогическите аспекти на детското развитие, от най- ранна до една по- зряла възраст.

Другите материали, свързани с ранното детско развитие, може да откриете тук.

Полезна и интересна информация за и от света на децата, може да прочетете тук.

Конвенцията на ООН за правата на детето може да се свали от тук.