Методът на шестте шапки: при затруднение във вземането на решение

Надали съществува човек, който винаги успява да вземе решение от раз, без да се колебае. В същността на човешката природа е заложено колебанието- колебание при вземане на от най- важните, до най- простоватичките решения. Когато настъпи колебанието, когато нито една от предложените алтернативи не изглежда достатъчно добра, тогава на помощ идва методът на шестте шапки или иначе казано, метод който улеснява вземането на безболезнено и адекватно решение.

Същност на метода

В основата на метода стои идеята, че в различни ситуации, при различни условия, под влияние на различни фактори, човешкият мозък обработва информация по различен начин и прилага различни способи за вземане на решение. Методът на шестте шапки предоставя шест насоки, шест фактора, които да предизвикат мозъка, да активират неговата дейност и да осигурят отговори на въпроси, които отговори да подпомогнат вземането на решение. Тези шест насоки не са част от естествения начин на мислене на човека, а са по- скоро формирани в следствие на предоставяне на конкретна информация, сформиране на специфични въпроси. Цветът на всяка шапка е метафора за посоката на мислене, на конкретното направление.

Бялата шапка

Тя символизира неутралната обективност. Разсъждавайки в тази насока, човек трябва да подкрепи всяка от алтернативите с факти, данни, конкретна необорима и неоспорима информация.

Червена шапка

Червеният цвят символизира емоциите. Това направление е емоционалното направление. Всяка от алтернативите трябва да бъде оценена от емоционална гледна точка, да бъде подкрепена с конкретни чувства, които предизвиква алтернативата, без значение дали чувствата са позитивни или негативни.

Жълта шапка

Тази шапка е свързана с логическия позитивизъм. Тук се посочват положителните, добрите, позитивните страни на всяка от алтернативите. Разписва се най- доброто стечение на обстоятелствата, което може да се свърже с всяка от тях.

Зелена шапка

Символизира креативността, идеите и тяхното зараждане и развитие. Под тази шапка трябва да се развият всички идеи, които биха покълнали вследствие от избора и прилагането на всяка от алтернативите.

Синя шапка

Синият цвят е цветът на плановете. Тази шапка е свързана с организирането на нещата от началото до края, със създаването и изпълнението на плановете, с контрола, който се прилага.

Черна шапка

Фаталният черен цвят касае логическата негативност. Под нейно давление се разписват най- черните и негативни сценарии, които могат да се развият при всяка от алтернативите. Шапката трябва много внимателно да се използва и информацията трябва внимателно да се обмисли и претегли. Защото една малка грешка или подценяване на която и да е алтернатива, може да доведе до пагубни резултати от взетото решение.

Повечето решения в живота на човек са нелеки, някои са тежки за взимане и носят редица последствия след себе си. Когато имате съмнения, в задънена улица сте или просто изпитвате невъзможност да се справите със ситуацията, пробвайте метода на шестте шапки. Той е лесен като детска игра, но с негова помощ могат да се постигнат качествени и сериозни резултати.