Какво е бизнес архитект?

Всички знаем какво е архитект! Архитектът е професионалист, специализиран в проектирането, планирането и изграждането на сгради, пространства и инфраструктура. Негов е ангажиментът да създаде функционални, естетични и устойчиви решения, които отговарят на нуждите и предпочитанията на хората, като същевременно се спазват различни стандарти, законови изисквания и технически ограничения. Това е ясно. Но какво е бизнес архитект? Професията е сравнително нова и по нашите географски ширини всява смут и объркване. Практиката показва, обаче, че тази професия набира скорост по света и вече не е нещо ново или непонятно.

Възникване на професията на бизнес архитекта

Професията „бизнес архитект“ възниква през последните десетилетия като реакция на нуждата от по-структурирано управление на бизнес процесите в големите организации. Първоначално, бизнес архитектите се свързват често с информационните технологии и се занимават с описанието на бизнес процесите и изискванията към софтуерните системи. Развитието на тази област води до това, на бизнес архитектите да започнат да се внедряват нови задачи и тяхната сфера на компетентност да се разшири.

Същност на професията „бизнес архитект“

Бизнес архитектът е професионалист, който работи в организацията с цел съгласуване на бизнес целите, процесите, системите и технологиите, по начин, който да способства за постигане на стратегиите и целите на тази организация. Неговата дейност е фокусирана върху създаването и внедряването на структури и процеси, които да оптимизират дейността на организацията, така че тя да се превърне в по-ефективна и по-гъвкава.

Основните отговорности на бизнес архитекта

Основната отговорност на бизнес архитекта е да направи така, че всичко в компанията да върви плавно и безпроблемно. Но за да може да изпълнява перфектно тази своя задача, бизнес архитектът трябва да умее и извършва много други неща. Той трябва да разбира бизнес стратегията, да е наясно в детайли с нея и дори да помага в нейното формиране. Задължение на бизнес архитекта е да анализира текущото състояние на бизнес процесите, системите и структурите в организацията, с цел идентифициране на областите за подобряване и оптимизация. Той трябва да проектира решения, т.е. да предлага внедряване на нови бизнес процеси, промяна на организационните структури, създаване на нови технологични решения. Всички промени, които се случват в рамките на организацията, трябва да бъдат прегледани и съгласувани с бизнес архитекта. По този начин се осигурява гладка трансформация и плавно преминаване от едни решения към други. Бизнес архитектът има и бойната задача да следи за внедрените решения и процеси, да събира данни, да анализира обратната връзка получена в процеса на работа.

Бизнес архитект е една доста иновативна и различна професия. Но няма да е последната, която ще се оформи под нуждите от динамично развиващите се бизнеси. Всяка новост в съвременния свят изисква реципрочно промяна на добре познатото старо. И ако днес, нуждата на бизнеса от стиковане на процесите в организациите и проследяване на резултатите от тяхното протичане изисква да е наличен бизнес архитект, каква ли нужда ще се оформи след година, две, пет, десет?

За друга много модерна професия, на специалиста по интелектуална собственост, може да прочетете тук.

Много и интересна информация за нещата от живота, вижте тук.