Безопасност на храните благодарение на НАССР

В ежедневието си всички хора консумират N на брой храни и използват N на брой хранителни продукти. Някои от тях четат етикетите, но други никога и по никакъв повод не го правят или го правят рядко. Но на етикетите обикновено се изписват страна на произход, производител, тегло и съдържание. По- важните неща, като какъв е процесът на добиване, на обработка, на създаване на тези храни и хранителни продукти, не се изписват никъде и потребителят няма достъп до тях.  Какво, в този случай, гарантира сигурност и безопасност на храните, хранителните продукти и съставките в тях? Отговорът е НАССР!

Какво е НАССР?

НАССР е седемфакторна система, която позволява проследяване на качеството и гарантиране на безопасността на предлаганите храни. В основата на тази система стоят принципи, според които на всеки етап от производството на храни, може да се осигурят контрол, превенция, отстраняване на проблемите и гарантиране на безопасността. НАССР покрива целия процес на създаване на храни от самото начало, в това число производство и/ или добиване на самите суровини и съставки, през обработката им до готов продукт, до консумацията им от крайния потребител. Или накратко, НАССР осигурява достъпа на хората до безопасни храни, които не вредят на живота и здравето им.

Как работи НАССР?

НАССР използва микробиологични, химични и физични тестове, наравно с различни методи на наблюдение, за да може да се контролират всички гореизброени етапи в живота на една храна или хранителен продукт. Тя разчита на различни тестове, благодарение на които да се извършва контрол на вредните бактерии, на химическите замърсявания, та дори и на попадане на различни предмети в храните. Системата изключително разчита на стандартизирането на принципите си. По този начин на крайния потребител се гарантира, че производител Х и производител У, произвеждащи еднакви храни на различни места и по различен начин, ще имат продукти, които ще са еднакво безопасни.

Как фирмите прилагат НАССР?

Всяка фирма, която прилага системата за безопасност на храните, трябва да следва ред правила. На първо място, трябва да се следи цялата процедура по производство и да се предвидят евентуални слаби моменти на производствения процес и къде биха възникнали проблеми. На второ място, да се обърне внимание на рисковите етапи, точки или фактори. На трето място, трябва да е разписан „план Б”, тоест как ще се действа в случай на възникване на проблем. На четвърто място, да се осигури следване на този план Б. И всичко това, фирмата трябва да може да документира, както за нуждите на евентуални проверки, така и за собствените си нужди за бъдещи подобни ситуации.

НАССР е система колкото свързана с бизнеса, толкова свързана и с потребителите. Тя гарантира на крайните потребители, че ако фирмата производител на храни я прилага, те ще имат достъп до безопасни Б, които ще са преминали през ситото на проверки, процедури, тестове и няма да навредят на здравето или на живота им.  Всъщност, не би било пресилено да се каже, че тази система и моралът в комбинация с добрите практики на производителите на храни, са това, което може да гарантира безопасността на произвежданите храни и спокойствието на крайните потребители.